Zdravotní pojištění: Kdo je státní pojištěnec?

Za koho platí zdravotní pojištění stát? Do článku jsem připravila podrobnější a užitečné informace o tom, kdy není potřeba odvádět zdravotní pojištění, kdo je státní pojištěnec a jak odvádět zdravotní pojištění při přivýdělku.

KAROLÍNKA A JEJÍ PŘÍBĚHY
Naučná a zábavná kniha (od 4 do 7 let)
359 Kč 399 Kč

Obsah

Státní pojištěnci definovaní zákonem

Státní pojištěnce, tj. osoby, za které platí zdravotní pojištění stát, definuje § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Stát platí za osoby uvedené v zákoně 13,5 % částky, která se rovná vyměřovacímu základu pro platbu pojistného státem. Dle zákona jsou státními pojištěnci:

 • nezaopatřené děti (maximálně do 26 let věku)*
 • poživatele důchodů z důchodového pojištění*
 • příjemce rodičovského příspěvku*
 • ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství*
 • uchazeči o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání*
 • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované*
 • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost)*
 • osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby či  ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení*
 • osoby, které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění*
 • osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod*
 • osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku (i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy). Platí pouze pro otce nebo matku – ne pro oba rodiče.*
 • mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy*
 • osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu*
 • manžele nebo registrované partnery státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí se souhlasem této organizační složky státu*
 • osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 3 až 5 a 10
 • žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizince, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky
 • příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření*
 • osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia
 • osoby poskytující dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči, kterým je vyplácen příspěvek při pěstounské péči*
 • osoby pečující o nezletilé nezaopatřené dítě poskytující nezprostředkovanou pěstounskou péči*

Státní pojištěnci i za okolností příjmu ze zaměstnání jsou označeni*. Pokud si jako státní pojištěnec vyděláte za měsíc malou sumu peněz, nemusíte z ní odvádět MINIMÁLNÍ zálohy. Při odvodech zdravotního pojištění záleží na typu pracovní smlouvy nebo na typu příjmu, který získáte – OSVČ, DPP, DPČ, zkrácený úvazek či plný úvazek.
Ostatní státní pojištěnci (u popisu není uvedena*) ztratí při měsíčním výdělku na DPP nad 10 000 Kč a na DPČ nad 3 499 Kč včetně status státního pojištěnce.
Pro všechny pojištěnce platí, že při měsíčním výdělku na DPP nad 10 000 Kč a na DPČ nad 3 499 Kč včetně musí platit zdravotní a sociální pojištění.

Studenti a zdravotní pojištění

Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění za středoškolské a vysokoškolské studenty, které eviduje jako nezaopatřené děti až do dovršení 26 let věku. 

Střední škola (gymnázium, střední odborná škola, vyšší odborná škola, konzervatoř, střední odborné učiliště) musí být uvedena v rejstříku škol a školských zařízení – pokud by v něm zapsána nebyla, není její student považován za nezaopatřené dítě a stát pojistné neplatí. Jestliže student studuje dálkově, distančně, večerně nebo kombinovaně a zároveň pracuje nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, neplatí za něj stát zdravotní pojištění.

Vysoká škola podobné omezení nemá. Nerozhoduje zde forma studia, protože zákon o vysokých školách umožňuje studium ve třech formách: prezenční (denní), distanční (dálkové) nebo kombinované. Student musí studovat v rámci akreditovaného studijního programu (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program) a dále už není podstatné, jakou formou jej studuje a ani, zda studuje na vysoké škole univerzitní nebo neuniverzitní, veřejné, soukromé, nebo státní.

Za maturanty a absolventy vyšších odborných škol platí stát zdravotní pojištění do konce prázdnin, tj. do 31.8. toho roku. Pokud student opakuje maturitní zkoušku  v září a nedostane se při přijímacích zkouškách na vysokou školu před úspěšným složením této zkoušky, platí si od září zdravotní pojištění sám. Za absolventa vysoké školy platí stát zdravotní pojištění jeden měsíc, který následuje po měsíci, ve kterém školu dokončil. Jestliže školu dokončíte v červnu, stát platí pojištění ještě v červenci. Pokud student ze školy odejde před složením závěrečné zkoušky, přestává být státním pojištěncem ode dne, kdy oficiálně ukončil studium.

Doktorské studium umožňuje, aby stát platit za studenty zdravotní pojištění i poté, co dosáhli 26 let. Podmínka se vztahuje pouze na studenty prezenční formy studia ve standardní době, pokud nejsou zaměstnanci nebo OSVČ. Student si může vydělat na DPČ do 3499 Kč měsíčně nebo na DPP do 10 000 Kč měsíčně, aby spadal do této kategorie. Pokud si vydělá více, platí zdravotní pojištění z výdělku.

Rodičovská a mateřská dovolená a zdravotní pojištění

Při nástupu na mateřskou dovolenou váš zaměstnavatel tuto skutečnost nahlásí zdravotní pojišťovně. OSVČ nahlašují tuto skutečnost pojišťovně sami. Po celou dobu mateřské a rodičovské dovolené jste státními pojištěnci a zdravotní pojištění za vás platí stát. Pokud si při rodičovské a mateřské dovolené přivyděláváte, odvádíte z výdělku zdravotní pojištění podle toho, o jaký typ výdělku se jedná. Není nutné odvádět minimální povinné zálohy za zdravotní pojištění.

Senioři a zdravotní pojištění

Za seniory platí zdravotní pojištění stát. Pokud si přivydělávají, odvádí pojistné z toho, co si vydělají. Zdravotní pojišťovna musí osobu vést jako poživatele důchodu. Poté není třeba brát ohled na povinné minimální pojistné stanovené pro zaměstnance či OSVČ. Princip je stejný jako v případě mateřské a rodičovské dovolené.

Jak odvádět zdravotní pojištění – příklady

Níže jsou uvedeny příklady pro úhradu zdravotního pojištění v případě, že státní pojištěnec pracuje na DPP, je OSVČ nebo pracuje na hlavní pracovní poměr.

 • Při uzavření DPP do 10 000 Kč za měsíc v případě, že nemáte žádný další příjem, neplatíte z této částky zdravotní ani sociální pojištění. Pokud uplatňujete slevu na dani, neplatíte ani daň.
 • Při uzavření DPP nad  10 000 Kč za měsíc odvádíte z této částky zdravotní i sociální pojištění. Pokud uplatňujete slevu na dani, neplatíte daň až do výše 2320 Kč měsíčně, respektive 27 840 Kč ročně (pro rok 2022).
 • OSVČ – V této době se zapište na živnostenském úřadě jako OSVČ na vedlejší činnost. Nemáte povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, nemusíte  platit zálohy ve výši minima stanoveného pro OSVČ, ale máte povinnost platit zálohy ve výši vypočtené v podaném přehledu o výši daňového základu.
 • Pracovní smlouva – z vyměřovacího základu se hradí 13,5 %, přičemž třetinu z této částky hradí zaměstnanec a dvě třetiny hradí zaměstnavatel. Nemusíte se o nic starat, zaměstnavatel vám každý měsíc zašle výplatní pásku a všechny potřebné odvody odešle sám.
 • Pracovní smlouva (hlavní) + OSVČ – nemusíte platit zálohy a ani dodržet minimální vyměřovací základ. Z vyměřovacího základu ze mzdy či platu se hradí pojištění 13,5 % (viz výše) a z výdělku na živnost stačí zaplatit pojistné za celý rok po podání přehledu. Je však lepší odvádět zálohy (měsíční nebo čtvrtletní), abyste nebyli při podání přehledu nepříjemně překvapeni.
KAROLÍNKA A JEJÍ PŘÍBĚHY
Naučná a zábavná kniha (od 4 do 7 let)
359 Kč 399 Kč

 NOVINKY VŽDY PO RUCE? SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK A INSTAGRAM

Foto: Pexels.com, Zdroj: VZP

Štítky

Mamadodeste.cz

Mamadodeste.cz

Magazín Mamadodeste.cz rodičům pravidelně přináší tipy na vyrábění s dětmi. Najdete zde inspiraci na tvoření s dětmi, tipy na krásné knihy i hračky pro děti. Web jsem zprvu založila jako zábavu pro své tři děti a později jsem jej rozšiřovala o další zajímavá témata.

Mamadodeste.cz
Logo
Shopping cart